Nowe przepisy przeciwpożarowe

Nowe przepisy przeciwpożarowe określające wymagania dla miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Rodzaje odpadów, których magazynowanie jest objęte wymaganiami-

 • odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 OdpadyU
 • odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 OdpadyU
 • odpady budowlano-rozbiórkowe, szkło 
 • odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
 • minerały takie jak: piasek i kamienie, kruszywo
 • gleba i ziemia, w tym urobek z pogłębiania
 • odpady metali
 • odpady fosfogipsów
 • odpady gipsów
 • żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów, popioły lotne, piaski ze złóż fluidalnych, mieszanki popiołowo-żużlowe
 • rdzenie i formy odlewnicze
 • materiały ceramiczne
 • materiały ogniotrwałe
 • odpady spoiw mineralnych, w tym cementu, wapna i tynku

Dla ciekłych odpadów palnych w PPożOdpadyR przewidziano trzy sposoby magazynowania:

 • na otwartej przestrzeni w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu przeznaczonym do magazynowania ciekłych odpadów palnych
 • w wydzielonym z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych, magazynie przeznaczonym wyłącznie do magazynowania ciekłych odpadów palnych
 • w stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania cieczy palnych