Your browser does not support JavaScript! BHP Bielsko-Hurtownia i sklep z artykułami BHP w Bielsku-Białej

Ochrona dróg oddechowych

Głównym zadaniem płuc w procesie oddychania jest utlenianie krwi i usuwanie produktów ubocznych, głównie dwutlenku węgla. W niektórych środowiskach pracy występują szkodliwe substancje. Układ oddechowy człowieka ma imponującą konstrukcję, ale choć ciężko w to uwierzyć, nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, na co jesteśmy narażeni, ze wszystkimi zanieczyszczeniami powietrza tymi szkodliwymi i tymi tylko utrudniającymi życie. Dlatego jest to tak ważne jest aby właściwie chronić nasz układ oddechowy. 

Sprzęty chroniące drogi oddechowe przed substancjami chemicznymi

Pyłami należy do ochron, które muszą posiadać III kategorię wg Dyrektywy 89/686/EWG, oznacza to że należą do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Spowodowane jest to przez to, że wchłaniane do organizmu niebezpieczne substancje chemiczne mogą spowodować wiele schorzeń groźnych dla zdrowia i życia człowieka. Ze względu na szkodliwość potencjalnych niebezpiecznych czynników warunki na danym stanowisku pracy powinny być na bieżąco monitorowane i oceniane wg ściśle określonych procedur i przy pomocy odpowiednich urządzeń pomiarowych.

Powietrze które wdycha pracownik musi być zdatne do oddychania, czyli powinny być spełnione podstawowe 3 warunki:

-zagęszczenie poszczególnych substancji w powietrzu nie może przekraczać dopuszczalnych norm,

-wdychane powietrze musi mieć temperaturę odpowiadającą dopuszczalnej normie, w której człowiek może pracować,

-stężenie tlenu we wdychanym powietrzu musi być wyższe niż 17% jego składu.

PODZIAŁ SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Podział środków ochrony dróg oddechowych ustala norma PN-EN 133 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Klasyfikacja została ustalona na podstawie zawartości substancji szkodliwych w powietrzu oraz ilości tlenu. Ze względu na rodzaj zagrożenia wyróżnia się następujące sytuacje:

-występowanie w powietrzu szkodliwych substancji (pyły, gazy, opary itp).

-niedobór w powietrzu tlenu (poniżej 17%). 

Powyższa klasyfikacja w sposób istotny wpływa na metodę ochrony dróg oddechowych pracownika:

-oczyszczanie wdychanego powietrza (sprzęt oczyszczający),

-dostarczanie powietrza z niezależnego od otoczenia źródła (sprzęt izolujący).